SSS : ASP ile RSS Feed Oluşturmak

7-7-2007

Günlerden beri RSS Feed yaratma konusunda çabalıyorum ancak bu konuda başarılı olamadım. Acaba elinizde sayfanızda kullandığınız gibi bir rss feed var mı paylaşabileceğiniz ya da bu konuda yol gösterebileceğiniz?

 

Aslında bu temel olarak çok basit. Aşağıda ASP ile kendi yazdığım örneği veriyorum. Direk çalışmayacaktır, değişkenler ve recordset' ler değiştirilmiştir. Dolayısıyla mantığı anladıktan sonra modifiye edip kendi versiyonunuzu yazmanız gereklidir.

<%
'Browser in olayi XML olarak algilayabilmesi icin
Response.ContentType="application/xml"
%><?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Ferruh Mavituna</title>
        <link>http://ferruh.mavituna.com</link>
        <description>Ferruh Mavituna tarafından yazılan güvenlik, web teknolojileri başta olmak üzere çeşitli konuları kapsayan makaleler ve haberler.</description>
        <language>tr</language>
        <copyright>Copyright 1997-2003 Ferruh Mavituna</copyright>
        <lastBuildDate><%=GetRFC822Date(DbDatex)%></lastBuildDate>
        <docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
        <generator>Ferruh Mavituna ASP - RSS</generator>
        <managingEditor>ferruh - mavituna.com</managingEditor>
        <webMaster>ferruh - mavituna.com</webMaster>
        <ttl>60</ttl>

       <image>
          <title>Ferruh Mavituna</title>
          <url>http://ferruh.mavituna.com/rss/rss.gif</url>
          <link>http://ferruh.mavituna.com</link>
       </image>
<%

    While counter < Paging And Not Rs.EOF

        Cstr = Rs("content")
        'Fix RSS
        Cstr = Replace(Cstr," src=""/"," src=""http://ferruh.mavituna.com/")

        Cstr = Replace(Cstr,"<img ","<img alt="""" ")
        Cstr=Server.HTMLEncode(Cstr)
        XHeader = Server.HTMLEncode(Dbheader)

        Response.Write "<item>" & vbNewline &_
        "<title>" & RS("header") &"</title>" & vbNewline &_   
        "<pubDate>" & GetRFC822Date(DbDatex) & "</pubDate>" & vbNewline &_
        "<link>http://ferruh.mavituna.com/makale/" & DbPerma & "/</link>" & vbNewline &_
        "<description>" &  Cstr & "</description>" & vbNewline &_
        "</item>"

        counter = counter + 1
        Rs.MoveNext
    Wend
%>
    </channel>
    </rss>    <%
        Rs.Close
        Set Rs = Nothing

        ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' GetRFC822Date
' Purpose:
' Gets date in the RFC 822 format (with 4-digit year) as required by the RSS
' 2.0 spec.
' Parameters:
' dtmDate - Date to format.
' Returns:
' Formatted date.
' Revisions:
' [[email protected] 2003-11-02] Code written.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Function GetRFC822Date(dtmDate)
    ' XXX what about daylight savings?
    Dim strDate
    strDate = Left(WeekdayName(DatePart("w", dtmDate)), 3) & ", " & _
        LeadingZero(DatePart("d", dtmDate))
     strDate = strDate & _
        " " & Left(MonthName(DatePart("m", dtmDate)), 3) & " " & _
        DatePart("yyyy", dtmDate) & _
        " " & LeadingZero(DatePart("h", dtmDate))
     strDate = strDate & ":" & LeadingZero(DatePart("n", dtmDate)) & _
        ":" & LeadingZero(DatePart("s", dtmDate)) & " GMT"
    GetRFC822Date = strDate
    ' Format: Sun, 02 Nov 2003 13:40:01 GMT
End Function

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' LeadingZero
' Purpose:
' Adds a leading zero to single digit numbers.
' Parameters:
' strText - Var to add a zero to, if necessary.
' Returns:
' Original text, with leading zero if required.
' Revisions:
' [[email protected] 2003-11-02] Code written.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Function LeadingZero(strText)
    If Len(strText) = 1 Then
        LeadingZero = "0" & strText
    Else
        LeadingZero = strText
    End If
End Function

%>

Recent Blog Posts

See all of the blog posts