.NET, MultiThreading ve Basit bir ThreadPool Implementasyonu

22-9-2007

Piyasada çok sayıda ThreadPool örneği ve .NET inde kendi içerisinde ThreadPool ve benzeri işleri yapan class'ları var. Ben ufak bir class yazdım ThreadPool' dan öte sadece Thread Blockluyor ve ek olarak Mevcut threadları bir daha kullanmıyor yeni açıyor vs. Belki aradığınız bir şey değil ancak hızlı implemantasyonlarda sizi kastırmaktan kesinlikle koruyor.

Kullanmak Basit :

- Her yeni thread açtığınızda .Open() ile bunu bildirin
- Kapatığınızda .Close() ile bunu bildirin
- Tüm threadları eklediğinizde .AllPushed() ile bunu bildirin
- Yeni thread eklemeden önce WaitForThreads() ile kendinize yeni slot bekleyin
- Eğer threadların hepsi bitince öğrenmek istiyorsanız ki genelde isteyecekseniz ThreadsFinished() event' ını yakalayın.

 

Basit bir kullanım örneği :

  1: Imports System.Threading
  2:  
  3: Module ThreadPoolTest
  4:  
  5:   Dim ThreadPool As New ThreadPool(100)
  6:  
  7:   Sub Main()
  8:  
  9:     AddHandler ThreadPool.ThreadsFinished, AddressOf Finish
 10:  
 11:     For i As Integer = 0 To 100000
 12:       ThreadPool.Open()
 13:  
 14:       Dim Thr As New Threading.Thread(New ParameterizedThreadStart(AddressOf RunSomething))
 15:       Thr.Start(i)
 16:  
 17:       ThreadPool.WaitForThreads()
 18:  
 19:     Next i
 20:  
 21:     ThreadPool.AllJobsPushed()
 22:  
 23:   End Sub
 24:  
 25:  
 26:   Private ConsoleLock As New Object
 27:   Public Sub RunSomething(ByVal threadPosition As Object)
 28:  
 29:     Thread.Sleep(100)
 30:     SyncLock ConsoleLock
 31:       Console.WriteLine(threadPosition.ToString)
 32:     End SyncLock
 33:  
 34:     ThreadPool.Close()
 35:  
 36:   End Sub
 37:  
 38:   Private Sub Finish()
 39:  
 40:     SyncLock ConsoleLock
 41:       Console.WriteLine("All threads finished!")
 42:       Console.ReadKey()
 43:     End SyncLock
 44:  
 45:   End Sub
 46:  
 47: End Module

 

Aşağıdaki de Class' ın kendisi :

  1: Imports System.Threading
  2:  
  3: ''' <summary>
  4: ''' Pretty simple Thread Pool implementation
  5: ''' </summary>
  6: ''' <remarks></remarks>
  7: Public Class ThreadPool
  8:  
  9: #Region "Properties"
 10:   Private CountLock As New Object
 11:  
 12:   Private _Count As Integer
 13:  
 14:   ''' <summary>
 15:   ''' Current Thread Count 
 16:   ''' </summary>
 17:   ''' <value></value>
 18:   ''' <returns></returns>
 19:   ''' <remarks></remarks>
 20:   Public ReadOnly Property ThreadCount() As Integer
 21:     Get
 22:       SyncLock CountLock
 23:         Return _Count
 24:       End SyncLock
 25:     End Get
 26:   End Property
 27:  
 28:   Private _MaxThreadCount As Integer
 29:  
 30:   ''' <summary>
 31:   ''' Maximum Thread Count
 32:   ''' </summary>
 33:   ''' <value></value>
 34:   ''' <returns></returns>
 35:   ''' <remarks></remarks>
 36:   Public Property MaxThreadCount() As Integer
 37:     Get
 38:       Return _MaxThreadCount
 39:     End Get
 40:     Set(ByVal value As Integer)
 41:       _MaxThreadCount = value
 42:     End Set
 43:   End Property
 44:  
 45:   ''' <summary>
 46:   ''' New Thread Pool
 47:   ''' </summary>
 48:   ''' <param name="maxThreadCount"></param>
 49:   ''' <remarks></remarks>
 50:   Public Sub New(ByVal maxThreadCount As Integer)
 51:     Me.MaxThreadCount = maxThreadCount
 52:   End Sub
 53:  
 54:  
 55:  
 56:   ''' <summary>
 57:   ''' Is job finished (all threads closed?)
 58:   ''' </summary>
 59:   ''' <value></value>
 60:   ''' <returns></returns>
 61:   ''' <remarks><c>True</c> if all opened threads closed <c>False</c> otherwise</remarks>
 62:   Public ReadOnly Property Finished() As Boolean
 63:     Get
 64:       Return AllPushed AndAlso ThreadCount = 0
 65:     End Get
 66:   End Property
 67:  
 68:  
 69:   Private _Status As ThreadStatus
 70:  
 71:   ''' <summary>
 72:   ''' Thread Status
 73:   ''' </summary>
 74:   ''' <value></value>
 75:   ''' <returns></returns>
 76:   ''' <remarks></remarks>
 77:   Public Property Status() As ThreadStatus
 78:     Get
 79:       Return _Status
 80:     End Get
 81:     Set(ByVal value As ThreadStatus)
 82:       _Status = value
 83:     End Set
 84:   End Property
 85:  
 86:  
 87:   Private PushLock As New Object
 88:   Private _AllPushed As Boolean
 89:  
 90:   ''' <summary>
 91:   ''' All jobs are pushed to ThreadPool
 92:   ''' </summary>
 93:   ''' <value></value>
 94:   ''' <returns></returns>
 95:   ''' <remarks></remarks>
 96:   Private ReadOnly Property AllPushed() As Boolean
 97:     Get
 98:       SyncLock PushLock
 99:         Return _AllPushed
 100:       End SyncLock
 101:     End Get
 102:   End Property
 103:  
 104:  
 105: #End Region
 106:  
 107: #Region "Enums"
 108:   ''' <summary>
 109:   ''' Current status of thread pool
 110:   ''' </summary>
 111:   ''' <remarks></remarks>
 112:   Public Enum ThreadStatus
 113:     Started
 114:     Stopped
 115:     Paused
 116:   End Enum
 117: #End Region
 118:  
 119: #Region "Events"
 120:   ''' <summary>
 121:   ''' Inform that there is no more thread in the pool
 122:   ''' </summary>
 123:   ''' <remarks></remarks>
 124:   Public Event ThreadsFinished()
 125: #End Region
 126:  
 127: #Region "Thread Management"
 128:   ''' <summary>
 129:   ''' Open a new thread
 130:   ''' </summary>
 131:   Public Sub Open()
 132:     Interlocked.Increment(_Count)
 133:   End Sub
 134:  
 135:   ''' <summary>
 136:   ''' Informs Thread Pool that all jobs pushed
 137:   ''' </summary>
 138:   ''' <remarks></remarks>
 139:   Public Sub AllJobsPushed()
 140:     SyncLock PushLock
 141:       Me._AllPushed = True
 142:     End SyncLock
 143:   End Sub
 144:  
 145:  
 146:   ''' <summary>
 147:   ''' Close one thread
 148:   ''' </summary>
 149:   Public Sub Close()
 150:     Interlocked.Decrement(_Count)
 151:     If Me.Finished Then RaiseEvent ThreadsFinished()
 152:   End Sub
 153:  
 154:   ''' <summary>
 155:   ''' Wait for opened threads before open new ones
 156:   ''' </summary>
 157:   ''' <remarks></remarks>
 158:   Public Sub WaitForThreads()
 159:     While (Me.ThreadCount >= MaxThreadCount) OrElse (Me.Status = ThreadStatus.Paused)
 160:       Threading.Thread.Sleep(20)
 161:     End While
 162:   End Sub
 163:  
 164: #End Region
 165:  
 166: End Class

Recent Blog Posts

See all of the blog posts