.NET ile Object Pool

10-2-2008

.NET ile bir Object Pool yazdım. Özetle ilk oluşturulurken fazla memory/CPU gerektiren Class' ları cachlemek için kullanılıyor. Biraz internette aradım .NET için hazır kod bulamadım. 

Genelde Object Pool implementasyonu objelerin belli bir zamandan sonra silinmesini de destekler, onu henüz bu class desteklemiyor. Bu Generic bir class kullanabilmeniz için kendi class' ınızı bundan inherit etmeniz gerekli. Genelde Object Pool' u Singeleton olarak tanımlamak isteyebilirsiniz, ben bunu yapmadım çünkü gereksinimler farklı olabilir. Birden fazla pool ihtiyacınız olabilir, bu da gene kendi class' ınıza kalmış bir şey, genelde o class' ı singleton yapmanız işleri kolaylaştıracaktır.

Örnek projeyi VS.NET 2008 proje dosyası olarak download edebilirsiniz.

Aşağıdaki Pooler ana class,

''' <summary>
''' Pooler, Performance-wise Object Pool implementation.
''' </summary>
''' <remarks>

''' Inherit your class, override Create(). Close() can be overridable if your object

''' requires special clear-up override it and it will be called for all pooled objects when Clear() called.

''' </remarks>
''' <developer>
''' Ferruh Mavituna (http://ferruh.mavituna.com)
''' 10/02/2008
''' </developer>
Public MustInherit Class Pooler(Of T)
 
#Region "Constructor"
 
  ''' <summary>
  ''' Initializes a new instance of the <see cref="Pooler" /> class.
  ''' </summary>
  Public Sub New()
 
  End Sub
 
#End Region
 
#Region "Lists"
 
  Private Const STARTUP_LIST As Integer = 10
 
  ''' <summary>
  ''' Lock Object for lists
  ''' </summary>
  Private ListLock As New Object()
 
 
  ''' <summary>
  ''' Available Objects in the Pool
  ''' </summary>
  Private AvailableObjects As New List(Of T)(STARTUP_LIST)
 
  ''' <summary>
  ''' Currently Active, Unavailable Objects
  ''' </summary>
  ''' <remarks></remarks>
  Private ActiveObjects As New List(Of T)(STARTUP_LIST)
 
#End Region
 
#Region "Overrides"
 
  ''' <summary>
  ''' Creates this instance.
  ''' </summary>
  ''' <returns></returns>
  MustOverride Function Create() As T
 
  ''' <summary>
  ''' Clears the specified obj.
  ''' </summary>
  ''' <param name="Obj">The obj.</param>
  Public Overridable Sub Close(ByVal Obj As T)
    Obj = Nothing
  End Sub
 
#End Region
 
#Region "Core Action"
 
 
  ''' <summary>
  ''' Get a new T from pool.
  ''' </summary>
  ''' <returns></returns>
  Public Function Acquire() As T
 
    Dim CurrentT As T
 
    'If there is no available object creat a new one
    If AvailableObjects.Count = 0 Then
      CurrentT = Me.Create()
 
    Else
      'If there is an object already available get it
      SyncLock ListLock
        'Get and remove from Available object 
        CurrentT = AvailableObjects(0)
        AvailableObjects.Remove(CurrentT)
      End SyncLock
 
    End If
 
    'Add active object to ActiveObjects
    SyncLock ListLock
      ActiveObjects.Add(CurrentT)
    End SyncLock
 
 
    Return CurrentT
  End Function
 
 
  ''' <summary>
  ''' Releases the specified object.
  ''' </summary>
  ''' <param name="releaseObject">The object to release.</param>
  Public Sub Release(ByVal releaseObject As T)
    SyncLock ListLock
      ActiveObjects.Remove(releaseObject)
      AvailableObjects.Add(releaseObject)
    End SyncLock
  End Sub
 
 
  ''' <summary>
  ''' Clears the pool.
  ''' </summary>
  Public Sub Clear()
    Clear(ActiveObjects)
    Clear(AvailableObjects)
  End Sub
 
 
  ''' <summary>
  ''' Clears the specified list.
  ''' </summary>
  ''' <param name="list">The list.</param>
  Private Sub Clear(ByVal list As List(Of T))
    For Each Obj As T In list
      Close(Obj)
    Next
 
    list.Clear()
  End Sub
 
#End Region
 
End Class

Bunu Kullanan Örnek Bir Class,

 

  1: Public Class Expensive
  2:  
  3:   Public CreateTime As DateTime
  4:  
  5:   Public Event Initiliased(ByVal sender As Object)
  6:  
  7:   Public Sub New()
  8:     Console.Write(".")
  9:  
 10:     'Really Expensive stuff..!
 11:     Threading.Thread.Sleep(300)
 12:     CreateTime = Now
 13:   End Sub
 14:  
 15:   Public Sub WriteAndFinish()
 16:     Console.WriteLine(Me.CreateTime.ToShortTimeString)
 17:     RaiseEvent Initiliased(Me)
 18:   End Sub
 19:  
 20: End Class

Recent Blog Posts

See all of the blog posts